Video giới thiệu

Ảnh hoạt động

Lời Phật dạy
Tầm quan trọng của Chánh Định:

“Trong cái thấy, chỉ là cái thấy. Trong cái nghe, chỉ là cái nghe. Trong cái thọ tưởng, chỉ là cái thọ tưởng. Trong cái thức tri, chỉ là cái thức tri”


Người ngu biết mình ngu, là người trí:

Đức Phật Gotama nói: “Người ngu biết mình ngu, là người trí. Người ngu nghĩ mình trí, là người (trí) ngu”

Thông báo

Hình ảnh

Hình ảnh mùa Xuân 2024 tại Giác Nguyên Tự

Hình ảnh mùa Xuân 2024 tại Giác Nguyên Tự

Hình ảnh mùa Xuân 2024 tại Giác Nguyên Tự