Sự kiện Tin trong nước Tin Thế giới
Ý Nghĩa Nghi Lễ Các bài cúng Nghi thức Tụng niệm Góc suy ngẫm
Phật sự của chùa Phật sự cơ sở Phật sự PG huyện
Từ thiện Cộng đồng Sức khỏe
Phật pháp căn bản Phật học khái luận Phật giáo đời sống Pháp môn Tinh độ
Văn hóa Phật giáo Đời sống tâm linh Tấm gương đạo đức Danh tăng Phật giáo
Phật giáo VN Phật giáo TG Lịch sử chư Tổ Tự viên
Tùy bút Truyện Thơ,văn
Thông báo Thông tư Thông bạch Quyết định
Sinh hoạt Tu học Phật giáo Tuổi trẻ
Cập nhật lúc 13:46:30 08-03-2017 (GMT+7) Lượt xem:2513

Thông tư tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần V

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

Số  10/TT/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quảng Nam, ngày  21  tháng 02 năm 2017

THÔNG TƯ
V/v tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam 
nhiệm kỳ V (2017-2022)

 

 

  Kính gửi:    

   

-Các ban, ngành trực thuộc GHPGVN tỉnh;-Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố;

-Các cơ sở Phật giáo trong toàn tỉnh;
 

       
 

Thực hiện điều 48 chương VIII Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thông tư 015/2016/TT-HĐTS ngày 11/02/2016 của Ban Thường trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN V/v hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2017-2022 và biên bản họp mở rộng ngày 20/02/2017 của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Thông tư tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012-2017 dự kiến như sau:

1. Thời gian: Dự kiến vào hạ tuần tháng 8 năm 2017

2. Địa điểm: Trung tâm văn hóa tỉnh (Đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ)

3. Thành phần đại biểu: 450 đại biểu.

-Đại biểu chính thức: 450 đại biểu (gồm thành viên Ban Trị Sự nhiệm kỳ 4; Các ban, ngành trực thuộc; Đại biểu các huyện,thị xã, thành phố và địa phương).

-Khách mời: Đại diện Trung ương GHPGVN, Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, thành phố; Lãnh đạo tỉnh, đại diện các ban ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố (100 đại biểu).

4. Mục đích:

a. Tổng kết Phật sự nhiệm IV (2012-2017).

b. Thảo luận chương trình Phật sự nhiệm kỳ V (2017-2022).

c. Bầu cử Ban Trị Sự nhiệm kỳ V (2017-2022) và Ban Thường trực Ban Trị Sự nhiệm kỳ 2017-2022.

5. Biện pháp thực hiện:

Để Đại hội được thành công, Ban Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh yêu cầu Chư Tôn đức, Quý Cư sĩ thành viên Ban Trị Sự, các ban, ngành trực thuộc Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh và Ban Trị Sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các công tác trọng tâm sau:

a. Phổ biến rộng rãi đến toàn thể Tăng, Ni và tín đồ Phật tử về Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ V (2017-2022).

b. Các thành viên Ban Trị Sự được phân công tham gia Ban Tổ chức cần làm tốt công tác của mình để Đại hội được thành công tốt đẹp.

c. Ban, ngành trực thuộc, Ban Trị Sự  GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố viết tham luận, với chủ đề: Ổn định, kế thừa và hướng phát triển bền vững Phật giáo Quảng Nam trong tương lai. Tham luận không quá 03 trang, khổ giấy A4, cở chử 14 và gởi về Tiểu ban nội dung Đại hội trước 25 tháng 6 năm 2017. (kèm theo đĩa file bài tham luận hoặc chuyển file qua địa chỉ: phapbaotu@yahoo.com và vpghpgqnam@gmail.com

d. Giao Ban Văn Hóa GHPGVN tỉnh triển khai tổ chức triển lãm những hoạt động Phật sự của GHPGVN tỉnh Quảng Nam trong 20 năm qua và 5 năm nhiệm kỳ 2012-2017. Các ban, ngành trực thuộc, Ban Trị Sự  GHPGVN huyện, thị xã, thành phố chọn lọc các hình ảnh hoạt động tiêu biểu của đơn vị trong 20 năm qua để trưng bày. Mỗi đơn vị từ 10 đến 20 hình ảnh, khổ hình 20 x 40 (kèm chú thích theo ảnh) và gởi về Ban Tổ Chức trước ngày 25/5/2017.

e. Giao Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh chuẩn bị chương trình văn nghệ, dâng hoa chào mừng Đại hội.

g. Giao Ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh kêu gọi các nhà hảo tâm cúng dường Đại hội và dựa trên cơ sở số lượng đại biểu phân bổ chỉ tiêu cho Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố vận động cúng dường Đại hội. Tịnh tài, Tịnh vật phát tâm cúng dường Đại hội gởi về Ban Tổ Chức Đại hội trước ngày 15/6/2017.

h. Giao Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh vận động chuẩn bị cho công tác từ thiện nhân đạo chào mừng Đại hội theo chỉ đạo của Ban thường trực Ban Trị Sự.

i. Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố gửi danh sách đoàn đại biểu tham dự Đại hội về Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh 15/5/2017.

k. Đại biểu tham dự Đại hội mang sắc phục:

-Chư Tăng  :         Áo hậu vàng
-Chư Ni       :         Áo hậu lam
-Cư sĩ Nam :         Âu phục
-Cư sĩ Nữ    :         Áo dài

Đây là đợt sinh hoạt lớn của Tăng–Ni, Phật tử Quảng Nam để nhận rỏ vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên, nhằm đóng góp trí tuệ, công đức của mình vào sự nghiệp phát triển của đạo Pháp, phụng sự Dân tộc. Kính mong chư Tôn đức, Quý cư sĩ, Phật tử thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên.

Kính chúc Chư vị vô lượng an lạc./.

Nơi nhận:

-Như trên

-HĐTS GHPGVN (thay b/c)

-BDV, UBMTTQVN,

SNV-BTG, CA tỉnh;

-Lưu VP

 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu