Sự kiện Tin trong nước Tin Thế giới
Ý Nghĩa Nghi Lễ Các bài cúng Nghi thức Tụng niệm Góc suy ngẫm
Phật sự của chùa Phật sự cơ sở Phật sự PG huyện
Từ thiện Cộng đồng Sức khỏe
Phật pháp căn bản Phật học khái luận Phật giáo đời sống Pháp môn Tinh độ
Văn hóa Phật giáo Đời sống tâm linh Tấm gương đạo đức Danh tăng Phật giáo
Phật giáo VN Phật giáo TG Lịch sử chư Tổ Tự viên
Tùy bút Truyện Thơ,văn
Thông báo Thông tư Thông bạch Quyết định
Sinh hoạt Tu học Phật giáo Tuổi trẻ
Cập nhật lúc 13:52:45 09-06-2017 (GMT+7) Lượt xem:1251

Thông báo tổ chức An cư kiết hạ PL.2561

Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh thông báo việc tổ chức an kiết hạ PL.2561 cho Tăng, Ni trong tỉnh như sau:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
TỈNH QUẢNG NAM
BAN TRỊ SỰ

 
   
Số          /TB/BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
Quảng Nam, ngày 31  tháng 5 năm 2017
THÔNG BÁO
V/v tổ chức đạo tràng an cư kiết hạ PL.2561
 

Kính gởi:

 
-Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố;
-Các trú xứ an cư kiết hạ;
       
An cư kiết hạ là truyền thống của Tăng già được thiết lập từ thời đức Phật còn tại thế, là sự biểu hiện cao nhất về đức tánh thanh tịnh, hòa hợp-là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của Tăng già.
Tuân thủ Luật Phật chế và thực hiện Thông bạch số 096/TB/HĐTS ngày 04/3/2017 của Ban thường trực HĐTS GHPGVN V/v tổ chức an cư kiết hạ PL.2561, Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh thông báo việc tổ chức an kiết hạ PL.2561 cho Tăng, Ni trong tỉnh như sau:
1/ Địa điểm an cư kiết hạ tập trung:
-Đạo tràng an cư kiết hạ tập trung chư Tăng: Tổ đình Tịnh Độ (Tam Kỳ)  và Tổ đình Chúc Thánh (Hội An).
-Đạo tràng an cư kiết hạ tập trung chư Ni: Chùa Bảo Thắng (Hội An), chùa Diệu Quang (Tam Kỳ) và chùa Châu Phong (Điện Bàn).
Ngoài các địa điểm trên, đối với những trú xứ có 20 Tỳ kheo thường trú trở lên, muốn an cư tại chỗ phải báo cáo bằng văn bản với Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố và được sự chấp thuận của Ban Trị Sự tỉnh mới hợp lệ.
2. Thời gian: 
-Chư Tăng, Ni Bắc tông và Khất sĩ tiền an cư bắt đầu vào ngày 16/5 Đinh Dậu (10/6/2017), kết thúc vào ngày 16/7 Đinh Dậu (06/9/2017).
-Chư Tăng Nam Tông an cư bắt đầu vào ngày 15/6 nhuận/ Đinh Dậu, kết thúc vào ngày 15/9 Đinh Dậu.
3. Đăng ký: 
-Quý Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố phổ biến Tăng/Ni trên địa bàn đăng ký an cư kiết hạ tập trung. Đối với Tăng/Ni các tỉnh, thành khác đến an cư kiết hạ tập trung tại Quảng Nam thì phải được sự chấp thuận của Ban Trị Sự, Chính quyền nơi đi và nơi đến theo đúng Thông bạch số 096/TB/HĐTS ngày 04/3/2017 của Ban thường trực HĐTS GHPGVN.
-Ban chức sự trường hạ các đạo tràng chịu trách nhiệm lập danh sách hành giả đăng ký an cư đúng quy định, gồm: họ và tên, đạo hiệu thường dùng, năm và nơi sinh, giáo phẩm, giới phẩm, năm thọ giới, địa chỉ đang tu học gửi về văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh vào ngày 16.5 Đinh Dậu để báo cáo về Trung ương GHPGVN.
Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh đề nghị Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố và trụ trì cơ sở đôn đốc Chư Tăng/Ni đăng ký an cư đúng thời gian quy định, đồng thời kêu gọi đạo hữu, phật tử phát tâm cúng dường tịnh tài, tịnh vật cho các đạo tràng an cư tập trung nêu trên.
Kính chúc mùa An cư an lạc./.­
 
 

Nơi nhận:

-Như trên;
-Lưu VP
 
 
 
TM/ BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
KT/TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
 
 
Hòa thượng Thích Thiện Thành

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu