Sự kiện Tin trong nước Tin Thế giới
Ý Nghĩa Nghi Lễ Các bài cúng Nghi thức Tụng niệm Góc suy ngẫm
Phật sự của chùa Phật sự cơ sở Phật sự PG huyện
Từ thiện Cộng đồng Sức khỏe
Phật pháp căn bản Phật học khái luận Phật giáo đời sống Pháp môn Tinh độ
Văn hóa Phật giáo Đời sống tâm linh Tấm gương đạo đức Danh tăng Phật giáo
Phật giáo VN Phật giáo TG Lịch sử chư Tổ Tự viên
Tùy bút Truyện Thơ,văn
Thông báo Thông tư Thông bạch Quyết định
Sinh hoạt Tu học Phật giáo Tuổi trẻ
Cập nhật lúc 17:14:51 06-03-2017 (GMT+7) Lượt xem:7014

Nghi Thức Giải Oan Bạt Độ

Giải oan Bạt độ có nghĩa là cỡi bỏ oan khiên trói buộc, nhổ sạch phiền não đưa hương linh qua sông mê về bến giác. Lễ giải oan Bạt độ mang một tính cách vô cùng quan trọng là ta luôn nghĩ đến những oanhồn uổng tử, những bất đắc kỳ tử trong thân thuộc giòng họ đang chơi vơi nơi cảnh ngạ quỷ cô hồn chưa được siêu thoát mong được hoá giải cứu độ. 

Trong hành lễ, Sám chủ xử dụng ấn chú và cây Tích trượng trong hình thức giải oan:( Triệu thỉnh, Phá địa ngục, Giải tội khiên, Sám hối, Quy y ).

Cây Tích trượng còn có tên là Thanh trượng, Minh trượng, Trí trượng hay Ðức trượng.

Hiển giáo dùng làm gậy khi đi khất thực và đuổi trùng thú. Theo Tích trượng kinh: -Tích trượng của Phật Ca Diếp có hai gọng và 12 vòng tượng trưng cho hai đế (chơn đế và tục đế) và thập nhị nhân duyên.

-Tích trượng của Phật Thích Ca có 4 gọng và 12 vòng tượng trưng cho tứ đế và thập nhị nhân duyên

Mật giáo thì cho đó là cây Thập Pháp Giới do 5 đại tạo thành, là hình Tam Muội Da của đức Ðịa Tạng có 6 vòng tượng trưng lục độ, trên đầu gậy có 5 bánh xe tượng trưng Bảo tháp. Hình thức dẫn độ hương linh qua cầu từ bến mê về bờ giác, bẽ gảy chiếc cầu giữa đôi đường mê giác, ân cần nhắc nhở chư hương linh đoạn tuyệt với quá khứ xấu xa, chuyên tâm tu hành thánh đạo:” Ðoạn nhất thiết ác, tu nhất thiết thiện, độ nhất thiết chúng sanh”.

Hơn nữa, trong kinh Pháp Cú, Phật cũng đã dạy:”Tâm dẫn đầu, tâm làm chủ các trạng thái tâm lý và hành vi”.Nếu con người hành động hay nói năng với một tâm ác xấu thì khổ não sẽ lê bước theo sau người ấy như bánh xe lần theo dấu chân của con bò kéo xe. Ngược lại nếu con người hành động bằng tâm thiện lành thì hạnh phúc sẽ đuổi theo người ấy như bóng không rời hình”

Với tâm thiện lành từ đây chắc hẳn âm linh thoát khỏi cảnh khổ phiêu bồng, chúng ta cũng không còn dây dưa với nghiệp cảm ấy nữa.

Ngoài ra chúng ta còn có những cách bạt độ khác thuần túy như: quy y linh, vớt vong, thuyết linh.v.v…

NGHI THỨC GIẢI OAN-BẠT ĐỘ


             Diêu thiên nguộc lộ

Giác hải kim ba

Đại Thiên sa giới sái phân đà

Tam muội địch trầm kha

Thiểu thuỷ thần đa

Nhất đích tịnh sơn hà

Thanh lương địa bồ tát(3 lần)

 

Hải chấn triều âm thuyết phổ môn

Cửu liên hoa lý hiện đồng chơn

Dương chi nhất đích chơn cam lồ

Tán tác sơn hà đại địa xuân

Đại bi quán thế âm bồ tát(3 lần)

                        Tụng: Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát

            Tán: Chuẩn đề Vương bồ tát(3 lần)

Chủ Sám thỉnh:

Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh

Nguyện thử diệu hương vân

                   Biến mãn thập phương giới

Cúng dường nhất thiết phật

Tôn pháp chư bồ tát

Vô biên thanh văn chúng

Cập nhất thế thánh hiền

Duyên khởi quang minh đài

Xứng tánh  tác phật sự

Phổ huân chư chúng sanh

Giai phát bồ đề tâm

Viễn ly chư vọng nghiệp

Viên thành vô thượng đạo.

ư kim…niên…nguyệt…nhật. Tấu vị…tỉnh…tp…huyện…xã…thôn. Hiện trú…tỉnh…tp…huyện…xã…thôn. Gia đình kiến đàn phụng phật.

Tu hương phúng kinh …phát nguyện truy tiến tiền hiền công đức, tiến bạt chư linh, sám hối bạt độ giải oan đoạn nghiệp, tiến thích tiền khiên, chẩn tế cô hồn, nguyện cầu âm siêu dương  thái sự.

Kim đệ tử…Túc triện hương hoa nhất tâm phụng thỉnh:

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai nhất thiết chư phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trú tam bảo.

Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư thivhs ca mâu ni phật

Nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật

Nam mô đại thánh giác hoa địn tự tại vương bồ tát 

Nam mô đại từ bi linh cảm quán thế âm bồ tát

Nam mô thất câu chi phật mẩu đại chuẩn đề vương bồ tát

Nam mô đại thánh phổ quang giải oán kết bồ tát

Nam mô đại ngưyện địa tạng vương bồ tát

Diên phụng tam thừa thánh tiếp tứ phủ vương quan thập điện vương quan thập điện từ vương, minh dương liệt thánh tả hửu trợ giáo giải oan bạt độ chủ giả, liên trì hải hội vô lượng thánh hiền.

Duy nguyện bất vi bản bổn thệ lân mẫn hửu tình thử nhật kim thời phụng thỉnh quang giáng đạo tràng chứng minh công đức giải oan bạt độ giáng lâm bảo toạ

An bảo toạ bồ tát ma ha tát(3 lần)

Xướng:        Nam mô đại hánh giác hoa định tự tại vương như lai

Chứng minh công đức

Nam mô đại bi quán thế âm bồ tát, nam mô thất câu chi phật mẩu đại chuẩn đề vương bồ tát

chứng minh công đức

Nam mô đại thánh phổ quang giải oán kết bồ tát, Nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát

Chứng minh công đức

Chủ sám xướng sớ:

Phật thân xung mãn ư pháp giới phổ hiện nhất thế quần sanh tiền tuỳ duyên phú cảm mị bất châu nhi hằng sử thử bồ đề toạ. Thế Tôn đức tướng nan tận tán dương kim hửu đệ tử…chúng đẳng phụng phật. Tu hương phúng kinh…phát nguyện truy tiến tiền hiền công đức tiến bạt chư linh, sám hối bạt độ giải oan đoạn nghiệp, tiến thích tiền khiên chẩn tế âm linh cô hồn nguyện cầu âm siêu dương thái sự.

Kiện cụ bạt độ sớ chương cung bạch phật tiền, duy nguyện oai quang phủ thuỳ minh chứng:

 Đọc sớ…đảnh lể tam bái

Chủ sám : Quỳ, bạch:

Nam mô thập phương thường trú tam bảo tác đại chứng minh

Nam mô liên trì hải hội phật bồ tát tác đại chứng minh

Nam mô đại hiếu mục kiền liên tôn giả phóng quang tác đại chứng minh.thỉnh Thích Ca như lai di giáo đệ tử sa môn pháp danh…hiệu…cchủ hành phật sự.

Cẩn tấu vị Việt nam quốc, nguyên quán…hiện trú. Đệ tử…đồng gia nam nử phụng phật, tu hương phúng kinh …phát nguyện truy tiến tiền hiền công đức tiến bạt chư linh sám hối bạat độ giải oan đoạn nghiệp tiết thích tiền khiên chẩn tế cô hồn nguyện cầu âm siêu dương thái sự.

Nhất tâm cầu nguyện thập phương chư phật chư đại bồ tát liệt vị thánh hiền đồng thuỳ phóng quang tiếp độ:

–         Phụng vị cầu siêu pháp giới đa sanh phụ mẩu quá khứ thất thế phụ mẩuhiện tại sở sanh phụ mẩu lục thân quyến thược luỵ thế tôn thân hương linh liệt vị.

–         phụng vị Kim Tiên tự thập phương tín thí quy y kí tự tùng tự quá cố nam nử hương linh liệt vị.

–         Phụng vị chư gia bách tánh ký danh cầu siêu lịch đại quá cố thân bằng quyến thược hương linh hoặc sở can thất thập nhị bất thiện nghiệpđẳng chư thân linh hồn liệt vị

–         Phụng vị chư gia bách tánh tam thế tứ phủ oan trái tiền khiên oan gia trái chủ cựu thù chấp đối, cụ chúng tác ương nhất thế thọ nghiệp đẳng chư hoạnh hồn liệt vị.

(Cầm Tích trượng), thán

          Bằng trượng thiền lưu y khoa diễn giáo, thuyết linh sơn chi bí điển, bạch phật pháp dĩ hộ trì, khắc phi tích trượng chấn u quan, truyền phó ca sa như siêu khổ thú, chẩn đệ trệ phách bạt độ oan hồn, cộng vãng sanh tây phương đồng đăng tịnh cảnh, ngưởng trượng phật từ phủ thuỳ chiếu giám.Đệ tử Tỷ kheo pháp danh…tự…đồng chư tỷ kheo chúng đẳng khể thủ phụng hành.

Chủ sám thỉnh:

Âm dương cách biệt khổ bách ba

yểu yểu minh minh bất tái hoàn

ngưởng trượng phật từ mong giải thoát

lục thân quyến thược bảo bình an

Nam mô đại bi quán thế âm bồ tát-Nam mô tiếp dẫn đạo sư adida phật

Tán: Phổ đà lạc giả thường nhập định

tuỳ duyên phú cảm mỵ bất châu

tầm thanh cứu khổ độ quần mê

thị tắc danh vi quán tự tại

Diện nhiên vương bồ tát(3 lần)

 

Đại từ đại bi mẫn chúng sanh

đại hỷ đại xã tế hàm thức

tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm

chúng đẳng chí tâm quy mạng lể

Địa tạng vương bồ tát(3 lần)

 

Khể thủ đông phương A súc phật

từ bi bất xã dẫn lộ khai

phong lôi địa ngục môn toạ lạc

iếp dẫn hương hồn bái như lai

thánh tử (ai) văn triệu văn triệu thỉnh giáng lâm

hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh

Thành thông vô ngại nhiếp diên phù đề ư khoảnh khắc chi giang, oai linh mặc trắc giáng trần hoàng ư sát na chi tế hửu cầu tất ứng vô nguyện bất tùng. 

Ư kim…niên…nguyệt…nhật

Tấu vị: Việt Nam quốc…

Tu hương phúng kinh …phát nguyện truy tiến tiền khiên công đức, tiến bạt chư linh, sám hối bạt độ giải oan đoạn nghiệp tiến thích tiền khiên. chẩn tế chư âm linh cô hồn nguyện cầu âm siêu dương thái sự.

Kim đệ tử…

Túc triện hương hoa nhất tâm phụng thỉnh:

Nam mô nhất tâm phụng thỉnhquá khứ đa bảo như lai

Nam mô Bảo thắng như lai

Nam mô Diệu sắc thân như lai

Nam mô Quảng bác thân như lai

Nam mô Ly bố uý như lai

Nam mô Cam lồ vương như lai

Nam mô A di đà như lai

Nam mô bố thí, trì giới, nhẩn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, lục độ ba la mật

cung duy: Thượng thiên quan giáp sát thần quan, trung nguyên địa ngục quan khai ngục thần quan. Hạ nguyên thuỷ quan giải thích thần quan

Lôi thổ thần tiêu trường sanh chơn nguyên đại đế.Chưởng chấp tam thập lục nghiệp hoà oan đại tướng quân, kiếp nhẫn sanh thiên bảo đài, nhị thập bát tú liệt vị tinh quân, tam giơí thủ vệ sứ giả, Thượng đàn ngủ phương liệt vị. Đàn chủ diêm vương chưởng oan gia tù ngục đại tướng quân, địa phủ giải oan ty chơn tể, ngủ phương ngủ đế giải minh quân, địa phủ chưởng oancửu án chưởng sanh thiên bảo đài sứ giả, nhật trực công tào sứ giả, dạ trực công tào sứ giả. Ngủ phương tróc sanh thế đại phò suy độ ất tướng quân. Tam thế tứ phủ oan trái cửu chấpđẳng thần, giải oan đàn nộiliệt vị nhất thiết oai linh, thỉnh đáo bổn đàn đồng lai bảo toạ.

Duy nguyện: Thượng tuân phật sắc hạ mẫn phàm tình thử nhật(dạ) kim thời phụng thỉnh quang giáng bổn đàn chứng minh công đức giải oan bạt độ giangs lâm bảo toạ

An bảo toạ bồ tát ma ha tát(3 lần)

Sơ hiến trà, lể nhị bái.

Hương cúng dường phúc úc diệu nan lương

Duy nguyện thánh tử ai nạp thọ, kỳ cầu vong giả vãn Tây phương

Thường nguyện tại án tiền.

Tái hiến trà, lể nhị bái, bình thân quỳ

Sở hửu tổng đàn điệp văn án tiền tuyên đọc

Chung hiến trà, lể nhị bái

Cúng dường: Nam mô tát phạ…tô rô…nga nga nẳng (3 lần)

Tán:   Vủ lộng khổng tước thiệt châu trà

Thanh thuỷ hương truyền hổ phách ba

Phân khí nguộc bôi phương phúc úc

Cúng dường thánh tử hỷ thiên đa

Nam mô phổ cúng dường bồ tát( 3 lần)

Tiến trà, giáng cát tường bồ tát ma ha tát(3 lần)

Chí tâm quy mạng lể

Nam bắc đông tây trung phương ngủ đẩu, Châu thiên thất thập nhị quân thần, nhị thập bát tú liệt phương ung, cửu diệu thất tinh chư thánh chúng, đại bi đại nguyện đại thánh đại từ, Phật quang chủ chiếu bổn mạng nguyên thần, đại hạn tiể hạn tinh quân, đại vận tiểu vận tôn thần, la khế nguyệt bổn, bàn lâm chủ chiếu, kim mộc thủy hoả thổ đức tinh quân. Tiêu tai chướng nguyện giáng cát tường. Tiêu tai xí thạnh quang vương phật

Lễ tứ bái, bình thân quỳ

 Tán: Địa tạng thập phương khởi ai lân

kiết án tiêu danh nạp thiện duyên

hương linh tu trượng như lai giáo

nguyện bằng pháp lực vãng tây phương

Địa tạng vương bồ tát(3 lần)

Kinh sư: Thứ phá địa ngục ấn:

Chủ Sám:Nại mo a sắc sá, a sắc sá, tiếp đế  nẩm tam miệu tam bụt thạc câu tri nẩm, ngạn, choác nại bà phạ, tề đế rị hồng hồng.

Do thử ấn chú oai thần lực cố, sở hửu chư thú địa ngục chi môn tuỳ thử ấn chú.  Hoát nhiên tự khai( 3 lần)

Chủ Sám:Địa tạng đại bồ tát, tích trượng chấn u quan , hươg hồn mong giải thoát, xuất ly vãng Lạc Bang. Án dà ra đế da ta bà ha(3 lần)

Chủ Sám:Nhất niệm siêu kỳ khổ, tam tâm mặc vấn vi, ngưởng lao đại chúng từ bi trợ niệm tiếp dẫn chư oan hồn vãng đông phương giới.

Tán:Nhất điện mộng hoàng lương, nhơn mạng vô thường, thân hình bào ảnh tợ ngưng sương, mạng tợ ngưng sương, nguyện bất cửu trường, mộng đoạn hoàng lương, nhất triêu thường hải biến, như diệp tợ ngưng sương.

Tán:   thủ trì tích trượng khai u quan

Phong lôi địa ngục biến đề hồ

Giác can đê tú chiếu đông phương

Tùng thử oan hồn sanh lạc quốc

Ngục quan(ai) văn triệu văn triệu nguyện lai lâm

Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh

Chủ Sám:Cẩn thỉnh Đông phương thanh đế giáp ất mộc mộc, phong lôi địa ngục ngục chủ thần quan, hiệp dự đông phương giải mân quân, lai giáng đông phương, tuệ đao tiễn đoạn, âm dương dị lộ, nhơn quỷ thù đồ, nhất thiết chư oan hồn “ Tam đại cô bà trầm thuỷ nguyễn thị quý nương, đệ dẫn liệt gia ngoại sở can thất-thập-nhị nghiệp xuất ly khổ thú tiêu diêu tự tại, hiện tiền gia quyến bảo bình an, nguyện cầu quá cố chư hương linh cao đăng Phật quốc. Tái thân triệu thỉnh:

Kinh sư: Cẩn thỉnh Đông phương thanh đế giáp ất mộc mộc, phong lôi địa ngục ngục chủ thần quan, hiệp dự Đông phương giải mân quân, lai giáng Đông phương tuệ đao tiễn đoạn, âm dương dị lộ nhơn quỷ thù đồ, nhất thiết chư oan hồn xuất ly Đông phương địa ngục khổ thú, hiện tồn tang quyến nội ngoại dĩ bình an, nhất tâm cầu nguyện “ Lịch đại trần gia nam nử quá cố tùng tiền chí hậu” lai đáo đàn tiền thính pháp văn kinh, sám trừ nghiệp chướng, cao siêu phật quốc

Thất Phật diệt tội chơn ngôn(3 lần)

Chủ Sám:Nại mo a sắc sá, a sắc sá, tiếp đế nẩm, tam miệu tam bụt thạc, câu tri nẩm, ngạn, choác nại bà phạ bà phạ, tề đế rị hồng hồng.

Do thử ấn chú oai thần lực cố, sở hửu chư thú địa ngục chi môn tuỳ thử ấn chú. Hoát nhiên tự khai(3 lần)

Chủ Sám:Địa Tạng đại bồ tát , tích trượng chấn u quan. Hương hồn mong giải thoát, xuất ly vãng đông phương. Án dà ra đế da ta bà ha(3 lần)

Tán:   Giải kết giải kết giải oán kết

giải liễu tiền sanh oan gia nghiệp

oan gia trái chủ tận tiêu vong

nhất thiết oan hồn giai giải kết

nam mô giải oán kết bồ tát( 3lần)

Tán:   Thủ trì tích trượng khai u quan

Phong lôi địa ngục biến đề hồ

Giác can đê tú chiếu nam phương

Tùng thử oan hồn sanh lạc quốc

Ngục quan (ai) văn triệu văn triệu nguyện lai lâm

Hương hoa thỉnh hương hoa thỉnh

Chủ Sám:Cẩn Nam phương xích đế bính đinh hoả hoả, hoả xa địa ngục ngục chủ thần quan, hiệp dự Nam phương giải mân quân, lai giáng Nam phương tuệ đao tiễn đoạn, âm dương dị lộ nhơn quỷ thù đồ, nhất thiết oan hồn xuất ly khổ thú , hiện tồn trai quyến phước thọ tăng long nguyện cầu quá cố chư hương linh cao đăng phật quốc, tái thân triệu thỉnh:

Kinh sư:

Cẩn Nam phương xích đế bính đinh hoả hoả, hoả xa địa ngục ngục chủ thần quan, hiệp dự Nam phương giải mân quân, lai giáng Nam phương tuệ đao tiễn đoạn, âm dương dị lộ nhơn quỷ thù đồ, nhất thiết oan hồn xuất ly khổ thú , hiện tồn trai quyến phước thọ tăng long nguyện cầu vong giả cao đăng phật quốc,

          Thất Phật diệt tội chơn ngôn(3 lần)

Chủ Sám:Nại mo a sắc sá, a sắc sá, tiếp đế nẩm tam miệu tam bụt thạc câu tri nẩm, ngạn, choác nại bà phạ bà phạ tế đế rị hồng hồng.

Do thử ấn chú oai thần lực cố, sở hửu chư thú địa ngục chi môn tuỳ thử ấn chú.. Hoát nhiên tự khai(3 lần)

Chủ Sám:Địa Tạng đại bồ tát, tích trượng chấn u quan hương hồn mong giải thoát xuất ly vãng Nam phương.. Án dà ra đế da ta bà ha (3 lần)

Giải kết giải kết giải oán kết

giải liễu tiền sanh oan gia nghiệp

oan gia trái chủ tận tiêu vong

nhất thiết oan hồn giaigiải kết

Nam mô giải oán kết bồ tát ma ha tát(3 lần)

 

Thủ trì tích trượng khai u quan

Phong lôi địa ngục biến đề hồ

Giác can đê tú chiếu tây phương

Tùng thử oan hồn sanh lạc quốc

Thánh tử (ai) văn triệu văn triệu nguyện lai lâm.

Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh

Chủ Sám: Cẩn thỉnh Tây phương bạch đế canh tân kim kim bích ngục ngục chủ thần quan, hiệp dự Tây phương giải mân quân , lai giáng Tây phương tuệ đao tiễn đoạn, âm dương dị lộ nhơn quỷ thù đồ, nhất thiết oan hồn xuất ly khổ thú, hiện tồn thân quyến phước thọ tăng long, nguyện cầu quá cố vong linh cao đăng phật quốc, tái thân triệu thỉnh:

Kinh sư:Cẩn thỉnh Tây phương bích ngục ngục chủ thần quan, hiệp dự Tây phương tuệ đao tiễn đoạn, âm dương dị lộ nhơn quỷ thù đồ, nhất thiết oan hồn xuất ly khổ thú , hiện tồn gia nội phước co kiên cố, mạng thọ diên trường.Nhất tâm cầu nguyện quá cố hương linh siêu sanh Phật quốc.

Thất Phật diệt tội chơn ngôn  (3 lần)

Chủ Sám:Nại mo a sắc sá, a sắc sá, tiếp đế nẫm , tam miệu tam bụt thạc câu tri nẫm, ngạn, choác nại bà phạ bà phạ tề đế rị hồng hồng.

Do thử ấn chú oai thần lực cố sở hửu chư thú địa ngục chi môn tuỳ thử ấn chú.. Hoát nhiên tự khai( 3 lần)

Chủ Sám:Địa tạng đại bồ tát, tích trượng chấn u quan, hương hồn mong giải thoát, xuất ly vãng Tây phương.. Án dà ra đế da ta bà ha( 3 lần)

Tán:   Giải kết giải kết giải oán kết

giải liễu tiền sanh oan gia nghiệp

oan gia trái chủ tận tiêu vong

nhất thiết oan hồn giai giải kết

Nam mô giải oán kết bồ tát ma ha tát( 3 lần)

 

Thủ trì tích trượng khai u quan

Phong lôi địa ngục biến đề hồ

Giác can đê tú chiếu Bắc phương

Tùng thử oan hồn sanh lạc quốc

Ngục  quan (ai) văn triệu văn triệu nguyện lai lâm

Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh

Chủ Sám:Cẩn thỉnh Bắc phương hắc đế nhâm quý thủy, hàn băng địa ngục ngục chủ thần quan, hiệp dự bắc phương giải mân quân, lai giáng bắc phương tuệ đao tiễn đoạn, âm dương dị lộ nhơn quỷ thù đồ, nhất thiết oan hồn  “ Tam đại cô bà trầm thuỷ-trần thị quý nương chi tôn linh, đệ dẫn gia nội quá cố hương linh sở quan nghiệp loại…” xuất ly khổ thú, “Trần gia” lich đại quá cố hương lĩnhuất ly địa ngục, thượng thăng thiên giới, tiêu diêu tự tại, nguyện cầu hiện tồn trai quyến nội ngoại đa sanh nghiệp chướng , báo chướng tật bệnh tai nạ tận tiêu trừ thân cung tráng kiện mạng vị bình anh. Nguyện cầu qú cố vong linh cao đăng phật quốc, tái thân triệu thỉnh:

Kinh sư 5:Cẩn thỉnh, Bắc phương hắc đế nhâm quý thuỷ, hàn băng địa ngục ngục chủ thần quan, hiệp dự bắc phươnggiải mân quân, lai giáng bắc phương tuệ đao tiễn đoạn, âm dương dị lộ nhơn quỷ thù đồ, nhất thiết chư oan hồn xuất ly Bắc phương địa ngục khổ thú, hiện tồn trai quyến phước thọ khương ninh, nhất tâm cầu nguyện quá cố chư hương linh cao đăng phật quốc.

Thất phật diệt tội chơn ngôn (3 lần).

Chủ Sám:Nại mo a sắc sá, a sắc sá, tiếp đế nẫm, tam miệu tam bụt thạc câu tri nẫm, ngạn, choác nại bà phạ bà phạ tề đế rị hồng hồng.

Do thử ấn chú oai thần lực cố, sở hửu chư thú địa ngục chi môn tuỳ thử ấn chú.

Kinh sư: Hoát nhiên tự khai( 3lần)

Chủ Sám: Địa tạng đại bồ tát, tích trượng chấn u quan. Hương hồn mong giair thoát xuất ly vãng bắc phương.Án dà ra đế da ta bà ha( 3 lần)

 

Tán:   giải kết giải kết giải oán kết

giải liễu tiền sanh oan gia nghiệp

oan gia trái chủ tận tiêu vong

nhất thiết oan hồn giai giải kết

Nam mô giải oán kết bồ tát(3 lần)

 

Thủ trì tích trượng khai u quan

Phong lôi địa ngục biến đề hồ

Gác quan đê tú chiếu Trung phương

Tùng thử oan hồn sanh lạc quốc

Ngục quan văn(ai) triệu văn triệu nguyện lai lâm

Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh

Chủ Sám:Cẩn thỉnh Trung ương hoàng đế mậu kỷ thổ thổ, nê lê địa ngục ngục chủ thần quan, hiệp dự trung ương giải mân quân, lai giáng Trung ương tuệ đao tiễn đoạn, âm dương nhị lộ nhơn quỷ thù đồ, nhất thiết oan hồn xuất ly khổ thú,hiện tồn trai quyến phước thọ tăng long, nhất tâm cầu nguyện quá cố chư hương linh cao dăng Phật quốc, tái thân triệu thỉnh:

Kinh sư: Cẩn thỉnh, trung ương hoàng đế mậu kỷ thổ thổ, nê lê địa ngục ngục chủ thần quan, hiệp dự trung ương giải mân quân, lai giáng Trung ương tuệ đao tiễn đoạn, âm dương nhị lộ nhơn quỷ thù đồ, nhất thiết chư oan hồn xuất lu Trung ương địa ngục  khổ thú, nguyện cầu toàn gia nam nử phước thọ tăng long, nhất tâm cầu nguyện quá cố chư hương linh siêu sanh lạc Phật quốc.

Thất Phật diệt tội chơn ngôn( 3 lần)

Nại mo a sắc sá, a sắc sá, tiếp đế nẫm tam miệu tam bụt thạc câu tri nẫm, ngạn, choác nại bà phạ bà phạ, tề đế rị hồng hồng.

Do thử ấn chú oai thần lực cố, sở hửu chư thú địa ngục chi môn, tuỳ thử ấn chú..Hoát nhiên tự khai(3 lần).

Địa tạng đại bồ tát, tích trượng chấn u quan, hương hồn mong giải thoát, xuất ly vãng Trung ương. Án dà ra đế da ta bà ha( 3 lần)/

 

Lễ tứ bái:     Nhất niệm siêu kỳ khổ, tam tâm mặc vấn vi

Ngưởng lao đại chúng  từ bi trợ niệm

                   Tiếp dẫn  chư hương linh quá âm dương kiều.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật(….)

Thán: Phù kiều giả tinh hà triền độ

Phân giả cung thần kiều đoạn âm dương

Tiễn phân nhân quỷ oan khiên giải thích

Phước lộc điền canh

đại chúng đồng âm cử dương tuyên than.

Nhất tánh bản hư vô hư vô diệt cương danh

bất sanh diệt bất diệt tự tánh bổn như như.

Tụng: Án xì lâm kim tra kim tra

                                                    Quy Y Linh

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu